Szerződési feltételek

Tájékoztatjuk utasainkat, hogy foglalásaik során megadott személyes adatok cégünk nyilvántartásába kerülnek. Ezeket az adatokat marketing, piackutató és ajánlattevői tevékenységhez  felhasználhatjuk.                                                   
A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, valamint a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény alapján történik.

Az utas a foglalás véglegesítésével elfogadja az Utazási feltételeket, és az ÁSZF-et (alul letölthető)

A viteldíj  ára tartalmazza az utas-, valamint a poggyászbiztosítást.

 

Gyerekek utaztatása

– Gyerekek, 10 éves korig szülővel, nagyszülővel, a törvényes képviselőtől kapott engedéllyel,
– 10 éves kortól 14 éves korig kizárólag a törvényes képviselőtől kapott írásbeli engedéllyel, felnőtt kíséretében,
– 14 éves kortól 18 éves korig, kizárólag a törvényes képviselőtől kapott írásbeli engedéllyel utazhatnak az autóbuszokon.
   Gyermekek életkortól függetlenül, csak érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal utazhatnak.

 

Az útipoggyász szállításának feltételei

Vállalkozásunk utasonként legfeljebb két útipoggyász elszállítására vállal kötelezettséget, melynek árát a viteldíj tartalmazza. Az útipoggyász legnagyobb súlya 20 kg, maximális csomagmérete: 100 x 60 x 30 cm lehet.

Amennyiben az utas kettőnél több útipoggyásszal rendelkezik, az Üzemeltető a 3. és további poggyászokat csak szabad férőhely esetén és esetenként további díjfizetés mellett szállítja el. Egyeztetés szükséges

Útipoggyász csak akkor szállítható, ha az utas utazik. A szállítás megtagadható ha az utasok egészségét, és vagy a többi poggyász épségét veszélyeztető csomagról van szó. Útipoggyászként nem szállítható olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, illetőleg amely méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el.

 

Állatok szállítása

Az állatok szállítása az érvényes úti okmányok és jogszabályoknak megfelelő egészségügyi  szabályoknak betartásával , hordozóban vagy utazásra alkalmas védőfelszerelésekkel lehetséges. Egyeztetés szükséges.

Az esetleges szabályszegésekért a vállalkozás nem vállal felelősséget, ez kizárólag a tulajdonost terheli.

 

Az utazó felelőssége

Az utas köteles a hatóságok által előírt okmányokat beszerezni, valamint az utazás során érintett államok jogszabályaiban és egyéb előírásaiban foglaltakat teljesíteni. Ezen követelmények nem teljesítése miatt bekövetkezett károkért a vállalkozás felelősséget nem vállal, az utazást megtagadhatja.

Az utas köteles foglaláskor telefonos, valamint elektronikus elérhetőségét megadni.

Beszálláskor az utas köteles felmutatni érvényes utazáshoz szükséges okmányát (személyi igazolvány, útlevél, szükség esetén vízum). Minden utas köteles ismerni az adott országban érvényes határátkelési szabályokat.

Amennyiben az utast az adott ország hatóságai nem engedik be az országba, az utas nem jogosult visszaigényelni a foglalási díj árát vagy annak részét.

Az utasnak a határátlépésekhez szükséges okmányokról (útlevél, vízum), valamint a kézi- és úti poggyász, vám- és egyéb kezeléséről magának kell gondoskodnia.

Ha az utast útlevél- vagy vámvizsgálata alatt az ellenőrző szervek az utazásból kizárják, abban az esetben az utasnak kell – saját költségére – a továbbutazásról gondoskodnia, a menetjegy árát az vállalkozó nem téríti meg, és az utas semmiféle kártérítésre nem jogosult.

Amennyiben a határszervek az utas belépését megtagadják és emiatt az utast visszaszállíttatják, ennek mindennemű költségét az vállalkozó az utasra hárítja.

A szándékos rongálással okozott kárt, a károkozó utas köteles a helyszínen megtéríteni.

Az utas köteles az utazás egész időtartalma alatt a biztonsági övet becsatolni.

 

A vállalkozó felelőssége

Ha útközben a járat továbbhaladása az Üzemeltető hibájából akadályba ütközik, az vállalkozó köteles egy rendelkezésre álló más járművel az utasok továbbszállításáról gondoskodni.

Az vállalkozó köteles megtéríteni az elővételben megváltott, menetjeggyel rendelkező utas késésből, vagy a járat elmaradásából származó és igazolt kárát, ha azt a vállalkozó szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta.

A közúti közlekedés sajátosságai miatt időponti eltérések előfordulhatnak.

Amennyiben az utazást VIS MAJOR, háborús események, sztrájkok, elháríthatatlan természeti jelenségek, vagy technikai akadályok befolyásolják, ezért és az utazás fenti okokból bekövetkezett késésért és elmaradásáért a vállalkozót felelősség nem terheli. A fenti okok miatt jelentkező többletköltségek (pl. út közbeni szállás) az utast terhelik.

Útipoggyásszal kapcsolatos esetleges kártérítés esetén az útipoggyász értéke a kifizetett menetjegy értéke.
Elvesztett, megsérült poggyász esetén az utas köteles a kárt rögtön a célállomásba való megérkezés után jelenteni a sofőrnél.
Az vállalkozó alkalmazottja köteles a kárbejelentést írásban igazolni.


Az vállalkozó nem felelős a poggyászban keletkezett kárért, amennyiben:

– a poggyász csomagolása nem felel meg a poggyász típusának,
– az utas nem jellemezte helyesen a poggyász tartalmát,
– a szolgáltató által nem befolyásolható eseményre kerül sor (természeti katasztrófák, harmadik fél cselekedete),
– a poggyászban az utas tett kárt

 

Egyéb rendelkezések

Az utas kizárható az utazásból, útiköltség, és poggyászfuvardíj visszakövetelési jog nélkül, amennyiben:
1) a buszban dohányzott
2) a buszban alkoholtartalmú italt fogyasztott
3) ittas állapotban van
4) hangoskodott, zaklatta a többi utast
5) bepiszkolja a többi utast vagy a buszt
6) kárt tesz a buszban
7) fertőző beteg
8) a társadalmi együttélés általános szabályait, sértő cselekményt követ el
9) életkora, mentális vagy fizikai állapota veszélyezteti az utas, illetve a fedélzeten tartózkodó személyeket és az ott található vagyontárgyakat
10) fizikai állapotával, öltözetével vagy magatartásával a fedélzeten tartózkodó személyekben félelmet, undort kelt vagy őket megbotránkoztatja
11) megtagadta a vámvizsgálatot és / vagy a határőrizeti szervek vizsgálatát
12) nem rendelkezik érvényes úti okmányokkal

 

Záró rendelkezések

Jelen utazási feltételek visszavonásig érvényesek.

Az utazási feltételek egyoldalú megváltoztatásának jogát az vállalkozó fenntartja. A jelen utazási feltételekben nem szabályozott kérdésekben Az 1988. évi I. törvény, a 20/1981 (VI.19) Mt. rendelet szabályai és az 1959. évi IV. törvényben és az Európai Parlament és Tanács 181/2011/EU rendeletben foglaltak a mérvadóak.

 

ÁSZF letöltése